بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
زمین
تصویر مرتبط با فروش زمین در دوستگر چالوس
کد ملک: f-210
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در دوستگر چالوس 390000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین ساحلی در رادیو دریا چالوس
کد ملک: f-200
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی در رادیو دریا چالوس 912000000 تومان
زمین: 419 متر کاربری: هتل آپارتمان مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین با جواز ساخت در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-191
معاوضه با ماشین
فروش زمین با جواز ساخت در تازه آباد نوشهر 350000000 تومان
زمین: 300 متر کاربری: مالکیت: شش دانگ جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با خرید و فروش زمین در تازه آباد نوشهر
کد ملک: f-190
معاوضه با آپارتمان
خرید و فروش زمین در تازه آباد نوشهر 120000000 تومان
زمین: 240 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی
تصویر مرتبط با فروش زمین ارزان در شمال سنگتجن
کد ملک: f-189
زمین ارزان
فروش زمین ارزان در شمال سنگتجن 140000000 تومان
زمین: 200 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با زمین ارزان در سنگتجن نوشهر شمال
کد ملک: f-188
زمین ارزان
زمین ارزان در سنگتجن نوشهر شمال 47000000 تومان
زمین: 150 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین برکمربندی نوشهر چالوس
کد ملک: f-187
معاوضه با تهران
فروش زمین برکمربندی نوشهر چالوس 3500000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با زمین فروشی در تازه آباد سنگتجن نوشهر
کد ملک: f-149
معاوضه با نوشهر
زمین فروشی در تازه آباد سنگتجن نوشهر 125000000 تومان
زمین: 217 متر کاربری: مسکونی مالکیت: بنچاق جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با زمین شهرک نیاوران نوشهر 590 متری
کد ملک: f-138
معاوضه با تهران
زمین شهرک نیاوران نوشهر 590 متری 990000000 تومان
زمین: 590 متر کاربری: مسکونی مالکیت: سند مشاء جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین دارای مجوز ساخت در سنگتجن
کد ملک: f-135
دارای جواز ساخت
فروش زمین دارای مجوز ساخت در سنگتجن 104000000 تومان
زمین: 380 متر کاربری: مسکونی مالکیت: فاقد سند جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین در سنگتجن نوشهر 342 متری
کد ملک: f-131
معاوضه با نوشهر
فروش زمین در سنگتجن نوشهر 342 متری 120000000 تومان
زمین: 342 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شمالی
تصویر مرتبط با خرید زمین ساحلی در ملکار نوشهر
کد ملک: f-130
معاوضه با تهران
خرید زمین ساحلی در ملکار نوشهر 4500000000 تومان
زمین: 1500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین ساحلی دریا بیشه نوشهر
کد ملک: f-129
معاوضه با تهران
فروش زمین ساحلی دریا بیشه نوشهر 14000000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین جهت شهرک سازی در نوشهر
کد ملک: f-127
فروش زمین جهت شهرک سازی در نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 4000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین شهرک سازی در نوشهر شمال
کد ملک: f-109
معاوضه با تهران
فروش زمین شهرک سازی در نوشهر شمال 1100000000 تومان
زمین: 5500 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین کشاورزی در نوشهر الجواد
کد ملک: f-83
فروش زمین کشاورزی در نوشهر الجواد 650000000 تومان
زمین: 3000 متر کاربری: کشاورزی مالکیت: فاقد سند جهت: غربی شرقی
تصویر مرتبط با فروش زمین باغ بزرگ در نوشهر
کد ملک: f-73
معاوضه با نوشهر
فروش زمین باغ بزرگ در نوشهر 3250000000 تومان
زمین: 5000 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شش دانگ جهت: شمالی جنوبی
تصویر مرتبط با فروش زمین در نیرنگ نوشهر
کد ملک: f-72
فروش زمین در نیرنگ نوشهر 180000000 تومان
زمین: 460 متر کاربری: مسکونی مالکیت: شورایی جهت: شرقی غربی

کانال املاک مسکن