بروزرسانی پنج شنبه - 10 بهمن ۱۳۹۸
تصویر مرتبط با ویلا 300 متری نوشهر 4 خواب
کد ملک: f-799
ویلا 300 متری نوشهر 4 خواب 2200000000 تومان
زمین: 350 متر بنا: 300 متر 4 خواب 3 سرویس 2 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا 170 متری دوبلکس نوشهر سنگتو
کد ملک: f-766
ویلا 170 متری دوبلکس نوشهر سنگتو 990000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با خرید و فروش ویلا در سنگتو نوشهر
کد ملک: f-66
خرید و فروش ویلا در سنگتو نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 180 متر 2 خواب 2 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی 220 متر در سنگتو نوشهر
کد ملک: f-61
ویلا فروشی 220 متر در سنگتو نوشهر 1100000000 تومان
زمین: 220 متر بنا: 160 متر 3 خواب 1 سرویس 4 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا با شرایط وام با سند سنگتو نوشهر
کد ملک: f-667
شرایط وام دارد
ویلا با شرایط وام با سند سنگتو نوشهر 480000000 تومان
زمین: 200 متر بنا: 170 متر 3 خواب 1 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا شهرکی شیک در نوشهر
کد ملک: f-288
فروش ویلا شهرکی شیک در نوشهر 510000000 تومان
زمین: 340 متر بنا: 270 متر 4 خواب 4 سرویس 1 سال ساخت
تصویر مرتبط با ویلا فروشی در سنگتو نوشهر
کد ملک: f-93
ویلا فروشی در سنگتو نوشهر 730000000 تومان
زمین: 550 متر بنا: 330 متر 3 خواب 3 سرویس 3 سال ساخت
تصویر مرتبط با فروش ویلا در سنگتو شمال نوشهر
کد ملک: f-63
فروش ویلا در سنگتو شمال نوشهر 650000000 تومان
زمین: 800 متر بنا: 250 متر 3 خواب 1 سرویس 25 سال ساخت

کانال املاک مسکن